četvrtak, 3. prosinca 2015.

Ugradnja vodomjera - plati koliko potrošiš

Ugradnjom vodomjera plaćate samo ono što ste i potrošili,više ne plaćate curenje slavina ili vodokotlića u susjednim stanovima. Prema projektima koji se trenutno provode kod ugradnje vodomjera govori se o uštedama od 20 % - 40% u odnosu na prijašnju potrošnju. Postavljanjem sustava za daljinsko očitavanje potrošene vode očitovanje se vrši bez potrebe ulaska u vaš stan,to je ujedno i najsigurniji način bez mogućnosti manipulacija. Vodomjeri se baždare svakih 5 godina od strane ovlaštenih poduzeća. Ugradnjom vlastitog vodomjera platit ćete samo ono što ste potrošili.
Temeljem zakona o izmjenama i dopunama zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN 128/99) koji je stupio na snagu 1. Siječnja 2000.g. suvlasnicima stambenih zgrada omogućeno je da se naplata potrošnje vode može obračunavati prema stvarnoj potrošnji ugradnjom zasebnog, vlastitog vodomjera. Većina stanara je nezadovoljna jer plaćaju ono što nisu potrošili. Do sada se nije vodila briga o stanju zajedničkih instalacija vode gdje i najčešće nastaju veliki gubitci vode. Potrošnja vode je bila puno veća od stvarne potrebe. Rješenje za točan i siguran način obračuna stvarne potrošnje vode je ugradnja vlastitog vodomjera.U vrijeme visokih cijena vode potrebno je voditi računa o uštedi kako vode tako i novca.

četvrtak, 12. studenoga 2015.

Zaštita vodomjera od zamrzavanjaDolaskom zime kada temperature padnu ispod 0 ° C pojavljuje se problem zamrzavanja vodomjera.Obzirom da proizvođači ne preuzimaju odgovornost za takvu vrstu štete,korisnik će sam morati osigurati preventivne zaštitne mjere -  toplinsku izolaciju.
Svi korisnici vodomjera posebno oni koji nemaju stalno prebivalište u objektima kojima imaju vodomjer (npr. Vikendice) moraju s vremena na vrijeme provjeriti status svog vodomjera , te pregledati okruženje u kojem je instaliran vodomjer.

Kako možemo zaštiti vodomjer od zamrzavanja?
-          dubok bunar sa dovoljno dugačkom mjernom osovinom sa izoliranim poklopcem
-          dodatna toplinska izolacija vodomjera sa toplinskim materijalima
-          spriječiti kruženje hladnog zraka u mjeroj osovini  i oko instalacije
-          kod pojave zamrzavanja osigurati cirkulaciju vode
 
 
U skladu s odredbama Pravilnika o opskrbi pitkom vodom na području vaše županije, oštećeni mjerač zamijenjuje samo ovlašteni izviđač za javnu uslugu opskrbe pitkom vodom. Troškovi nastali kao posljedica neodgovornog ponašanja korisnika snose vlasnici - sami korisnici.
Pravilnik o opskrbi pitkom vodom ne dopušta korisniku da sam izvrši  demontažu ugrađenog vodomjera.Vodomjer - opći metar naplate je metar koji mjeri potrošnju pitke vode iz javnih vodoopskrba. U zgradama sa više stanova vodomjeri moraju biti ugrađeni na lako dostupnim zajedničkim mjestima,po mogućnosti odvojeno za svaku stambenu jedinicu.Mjerač je u vlasništvu korisnika.Redovita zamjena vodomjera provodi se u skladu s važećim propisima, koji se treba mijenjati i pregledati svakih 5 godina.Trošak zamjene vodomjera snosi korisnik.
Korisnik može zatražiti posebnu kontrolu vodomjera, ako se sumnja da je mjerenje netočno.Ukoliko se tijekom kontrole utvrdi uporaba vode izvan dopuštenih parametara  troškove kontrole snosi sam operator. Kako bi se spriječile neovlaštene intervencije, kao što su preseljenje ili uklanjanje mjerača, štete mehanizma, operator odmah nakon ugradnje plombira vodomjer.

Korisnik je dužan sve nedostatke na kućnom vodovodnom priključku ili obračunskom vodomjeru  odmah prijaviti operatoru vodovoda. Za potrošnju vode je odgovoran vlasnik novo ugrađenog vodomjera.
Često mislimo da  zbog curenja vodokotlića, istrošene gumice iz slavine ili oštećenja unutarnjeg vodovoda, dolazi do nekontroliranog istjecanja vode, što se odražava na vodomjeru. Često se događa da su korisnici iznenađeni količinom potrošene vode, stoga savjetujemo da pažljivo pratite mjesečnu potrošnju vode i u slučaju povećane potrošnje, provjerite uzroke.

četvrtak, 24. rujna 2015.

Ugradnja vodomjera

Ugradnjom vodomjera plaćate samo ono što ste i potrošili,više ne plaćate curenje slavina ili vodokotlića u susjednim stanovima. Prema projektima koji se trenutno provode kod ugradnje vodomjera govori se o uštedama od 20 % - 40% u odnosu na prijašnju potrošnju. Postavljanjem sustava za daljinsko očitavanje potrošene vode očitovanje se vrši bez potrebe ulaska u vaš stan,to je ujedno i najsigurniji način bez mogućnosti manipulacija. Vodomjeri se baždare svakih 5 godina od strane ovlaštenih poduzeća. Ugradnjom vlastitog vodomjera platit ćete samo ono što ste potrošili.

nedjelja, 6. rujna 2015.

Pojedini suvlasnici zgrada zatražili su informacije i pokazali interes i spremnost za financiranje ugradnje zasebnih vodomjera. Na pojedinim zgradama smo izvršili i prezentacije o svemu što trebate znati o ugradnji vodomjera. Često su suvlasnici nedovoljno informirani o načinu ugradnje vodomjera i njihovim tehničkim karakteristikama. U ovom trenutku se cijena utrošene vode za svaki stan izračunava na način da se ukupna potrošnja vode u ulazu odnosno zgradi dijeli sa brojem stanara.Ugradnjom vlastitog vodomjera u svom stanu naplata vode je pravednija jer u tom slučaju plaćate samo ono što ste potrošili.

Svaki stan bi trebao imati urađen svoj vodomjer koji bi mjerio potrošnju vode u stanu uz mogućnost daljinskog očitanja kako se ne bi trebalo ulaziti u stanove radi pojedinačnog vizualnog očitanja.Ugradnjom vodomjera u svaki stan gubi se i najmanja mogućnost manipulacije o potrošnji vode. Sadašnje stanje vodovodnih instalacija u zgradama pokazuje da su veliki gubitci vode jer nitko nije vodio računa curi li mu pipa ili vodokotlić.Nakon ugradnje vodomjera u svaki stan moguće su ustede na računima za vodu između 20% i 40%.

Prema općim i tehničkim uvjetima za opskrbu vodom i usluge odvodnje otpadnih voda vodovodni priključak se sastoji od spojnog voda na sustav javne vodoopskrbe,vodomjernog okna s ugrađenim glavnim vodomjerom i zapornim uređajima neposredno ispred i iza glavnog vodomjera te nepovratnog ventila.Vodomjerno okno izvodi se na javnoj površini u neposrednoj blizini sustava javne vovoopskrbe.Vodovodni priključak vlasništvo je korisnika usluge vovoopskrbe,a održava ga isporučitelj usluge. Glavni vodomjer je mjerni uređaj na kojem se očitava potrošnja isporučene vode za cijeli ulaz zgrade.

Za redovno održavanje,baždarenje i očitanje ovog vodomjera zadužen je isporučitelj usluge Vodoopskrba i odvodnja d.o.o i o tome se redovito dostavljaju podatci korisnicima usluge. Sekundarni vodomjer je mjerni uređaj na kojem se očitava potrošnja isporučene odnosno potrošene vode za svaki stan ili poslovni prostor. Sastavni dio ovog vodomjera je vodomjer i modul koji odašilje očitano stanje. Očitavanje ovih vodomjera vrši se pomoću radio uređaja koji se postavljaju u zgradi.Radio uređaj prima stanje svakog vodomjera koji se nalazi u stanu pomoću modula koji je ugrađen na mjerilu. Djelatnik tvrtke s kojom se sklapa ugovor o održavanju i očitanju brojila ispred zgrade odgovarajućim uređajem „pozove“ sve vodomjere u zgradi i dobije stvarne podatke o potrošenoj vodi.Očitane podatke dostavljaju Vodoopskrbi i odvodnji krajem mjeseca i na temelju tih podataka Vodoopskrba i odvodnja dostavlja račun svakom vlasniku za potrošenu vodu.

Postoji još i mogućnost ugradnje sustava koji putem GSM mreže dostavlja očitane podatke tvrtki sa kojom je sklopljen ugovor o održavanju i očitavanju.Na taj način moguće je očitati objekt iz ureda.Svaki mjesec se zadnjeg datuma skidaju podatci koji su zaprimljenii u slučaji ako postoji razlika između ukupne potrošnje svih stanova i stanja glavnog vodomjera zgrade onda se ta razlika dijeli po domaćinstvima sukladno broju članova. U starijim zgradama najčešće je vodovodna instalacija izvedena tako da nije dovoljna ugradnja dva sekundarna vodomjera,jedan za toplu drugi za hladnu vodu,već je potrebno ugraditi onoliko vodomjera koliko ima izljeva i u stanu. Isto tako suvlasnici nisu dovoljno informirani o mogućim popratnim troškovima koji nastaju nakon ili tokom ugradnje vodomjera.Ti troškovi su nužni da bi cijeli sustav ispravno funkcionirao.
Dodatni troškovi koji nastaju prilikom ugradnje vodomjera su: trošak mjesečnog očitanja,popravci eventualnih oštećenje na keramičkim pločicama prilikom ugradnje vodomjera,održavanje elektronike za bežičnu dojavu o stanju vodomjera, zamjena ili popravak neispravnih elektronskih uređaja za prihvat podataka,baždarenje brojila u propisanim razmacima,zamjena ili popravak neispravnog vodomjera po isteku garancije. Ugradnja vodomjera u početku je poprilična investicija koja se kroz neko vrijeme uz sve ove popratne troškove isplati jer uštede su velike buduću da je cijena vode visoka.

subota, 22. kolovoza 2015.

Cijena ugradnje vodomjera

Ugradnja vodomjera u početku je poprilična investicija koja se kroz neko vrijeme uz sve ove popratne troškove isplati jer uštede su velike buduću da je cijena vode visoka.


ponedjeljak, 22. lipnja 2015.

Dodatni troškovi koji nastaju prilikom ugradnje vodomjera

U starijim zgradama najčešće je vodovodna instalacija izvedena tako da nije dovoljna ugradnja dva sekundarna vodomjera,jedan za toplu drugi za hladnu vodu,već je potrebno ugraditi onoliko vodomjera koliko ima izljeva i u stanu. Isto tako suvlasnici nisu dovoljno informirani o mogućim popratnim troškovima koji nastaju nakon ili tokom ugradnje vodomjera.Ti troškovi su nužni da bi cijeli sustav ispravno funkcionirao. Dodatni troškovi koji nastaju prilikom ugradnje vodomjera su: trošak mjesečnog očitanja,popravci eventualnih oštećenje na keramičkim pločicama prilikom ugradnje vodomjera održavanje elektronike za bežičnu dojavu o stanju vodomjera, zamjena ili popravak neispravnih elektronskih uređaja za prihvat podataka,baždarenje brojila u propisanim razmacima,zamjena ili popravak neispravnog vodomjera po isteku garancije.

petak, 22. svibnja 2015.

Očitavanje vodomjera

Očitavanje vodomjera vrši se pomoću radio uređaja koji se postavljaju u zgradi. Radio uređaj prima stanje svakog vodomjera koji se nalazi u stanu pomoću modula koji je ugrađen na mjerilu. Djelatnik tvrtke s kojom se sklapa ugovor o održavanju i očitanju brojila ispred zgrade odgovarajućim uređajem „pozove“ sve vodomjere u zgradi i dobije stvarne podatke o potrošenoj vodi.Očitane podatke dostavljaju Vodoopskrbi i odvodnji krajem mjeseca i na temelju tih podataka Vodoopskrba i odvodnja dostavlja račun svakom vlasniku za potrošenu vodu.

subota, 16. svibnja 2015.

Glavni i sekundarni vodomjer

Prema općim i tehničkim uvjetima za opskrbu vodom i usluge odvodnje otpadnih voda vodovodni priključak se sastoji od spojnog voda na sustav javne vodoopskrbe,vodomjernog okna s ugrađenim glavnim vodomjerom i zapornim uređajima neposredno ispred i iza glavnog vodomjera te nepovratnog ventila.Vodomjerno okno izvodi se na javnoj površini u neposrednoj blizini sustava javne vovoopskrbe.Vodovodni priključak vlasništvo je korisnika usluge vovoopskrbe,a održava ga isporučitelj usluge. Glavni vodomjer je mjerni uređaj na kojem se očitava potrošnja isporučene vode za cijeli ulaz zgrade.Za redovno održavanje,baždarenje i očitanje ovog vodomjera zadužen je isporučitelj usluge Vodoopskrba i odvodnja d.o.o i o tome se redovito dostavljaju podatci korisnicima usluge. Sekundarni vodomjer je mjerni uređaj na kojem se očitava potrošnja isporučene odnosno potrošene vode za svaki stan ili poslovni prostor. Sastavni dio ovog vodomjera je vodomjer i modul koji odašilje očitano stanje.

ponedjeljak, 4. svibnja 2015.

Ugradnja vlastitog vodomjera u stan

Ugradnjom vlastitog vodomjera u svom stanu naplata vode je pravednija jer u tom slučaju plaćate samo ono što ste potrošili. Svaki stan bi trebao imati urađen svoj vodomjer koji bi mjerio potrošnju vode u stanu uz mogućnost daljinskog očitanja kako se ne bi trebalo ulaziti u stanove radi pojedinačnog vizualnog očitanja. Ugradnjom vodomjera u svaki stan gubi se i najmanja mogućnost manipulacije o potrošnji vode. Sadašnje stanje vodovodnih instalacija u zgradama pokazuje da su veliki gubitci vode jer nitko nije vodio računa curi li mu pipa ili vodokotlić.Nakon ugradnje vodomjera u svaki stan moguće su ustede na računima za vodu između 20% i 40%.

ponedjeljak, 23. ožujka 2015.

Zaštita vodomjera od zamrzavanjaZaštita vodomjera od zamrzavanja

Dolaskom zime kada temperature padnu ispod 0 ° C pojavljuje se problem zamrzavanja vodomjera. Obzirom da proizvođači vodomjera ne preuzimaju odgovornost za takvu vrstu štete, korisnik će sam morati osigurati preventivne zaštitne mjere -  toplinsku izolaciju.

Svi korisnici vodomjera posebno oni koji nemaju stalno prebivalište u objektima kojima imaju vodomjer (npr. vikendice) moraju s vremena na vrijeme provjeriti status svog vodomjera , te pregledati okruženje u kojem je instaliran vodomjer.

Kako možemo zaštiti vodomjer od zamrzavanja?

-          dubok bunar sa dovoljno dugačkom mjernom osovinom sa izoliranim poklopcem

-          dodatna toplinska izolacija vodomjera sa toplinskim materijalima

-          spriječiti kruženje hladnog zraka u mjeroj osovini  i oko instalacije

-          kod pojave zamrzavanja osigurati cirkulaciju vode.

četvrtak, 19. veljače 2015.

Vodomjeri u suradnji s prirodomVodomjeri u suradnji s prirodom

Stanovništvo će i dalje rasti a količinu vode trebamo dostaviti, stavljajući veći pritisak na lokalne rijeke i prirodni okoliš . Ugradnjom vodomjera stanovništvo nastoji smanjiti količinu vode koju koriste za 10 posto . To znači da je mjerenje dobro za okoliš .Ako svi mi možemo smanjiti količinu vode koju koristimo. Ukoliko četveročlana obitelj,samo za minutu smanji dnevno tuširanje to znaci da bi uštedjeli 13 000 litara vode godišnje što je dovoljno da se napuni ogroman bazen do plafona. Program mjerenja je važan dio planova za vodoopskrbu dugoročno.


Vodomjeri su ekološki najisplativije rješenje, te pomoć u boljem upravljanju ograničenim prirodnim resursima. Ugradnjom vodomjera dobivamo informaciju o korištenju vode , odgovor na elementarno pitanje o tome koliko vode se koristi. Vodomjeri će  pružiti trenutačnu mjeru o brzini kojom se voda preusmjerava.Mjerenje je ključno sredstvo da se osigura da korisnik vode ne prelazi granice svojih mogućnosti. Mjerni podaci mogu se kombinirati s podacima o protoku , gdje postoje protok mjerila , za praćenje i procjenu uzroka promjena u riječnim tokovima .

srijeda, 11. veljače 2015.

Prednosti ugradnje vodomjera


Prednosti ugradnje vodomjera

  
Ugradnjom vodomjera dobivate najpravedniji način plaćanja ,jer ćete platiti stvarnu potrošnju. Brojila su također jako važna, kako bi se osigurala budućnost zalihe vode, što potiče ljude da koriste vodu mudro, prikupljanjem podataka o korištenju, možemo prepoznati dali voda curi.

Kontrola vaših računa
Možete pomoći smanjiti račun dodatno, instaliranjem uređaja koji štedi raspon vode. Takav uređaj može uštedjeti i do četvrtine korištene vode vašeg kućanstva bez drastične promjene u načinu na koji se trenutno koristite vodom.
 

Spremanje vode
Ugradnja vodomjera je najbolji način da se identificira ,jeste li visoki ili niski korisnik vode, te svakako može pomoći u uštedi. Potražnja za vodom u Londonu već prelazi dostupne zalihe. Do 2014. godine, potražnja u ovoj regiji će nadmašiti ponudu za 35 milijuna litara vode dnevno. Moramo koristiti vodu mudro kako bi se osiguralo da je uvijek dovoljno ima. U prosjeku svaki od nas koristi 160 litara vode dnevno - to je više od 1.000 litara tjedno. Oko 30 % je zajapureno u zahodu, 33 % se koristi za osobnu higijenu i 13 % se koristi za pranje odjeće. Samo 4 % zapravo se koristi za piće.
Ugradnjom vodomjera, u prosjeku, kupci koriste 12 % manje vode, ljudi imaju tendenciju cijeniti ono što plaćaju, manje je vjerojatno da će trošiti vodu bespotrebno ukoliko imaju vodomjer.
 

Smanjenje propuštanja
Propuštanje u cijevima ispod vrtova čine više od četvrtine svih curenja. Vodomjer nam može pokazati ako postoji kontinuirana upotreba vode na nekretnine, što je dobar pokazatelj curenja.