srijeda, 17. prosinca 2014.

Vodomjeri

Temeljem zakona o izmjenama i dopunama zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 128/99) koji je stupio na snagu 1. Siječnja 2000.g. suvlasnicima stambenih zgrada omogućeno je da se naplata potrošnje vode može obračunavati prema stvarnoj potrošnji ugradnjom zasebnog, vlastitog vodomjera. Većina stanara je nezadovoljna jer plaćaju ono što nisu potrošili. Do sada se nije vodila briga o stanju zajedničkih instalacija vode gdje i najčešće nastaju veliki gubitci vode. Potrošnja vode je bila puno veća od stvarne potrebe. Rješenje za točan i siguran način obračuna stvarne potrošnje vode je ugradnja vodomjera. U vrijeme visokih cijena vode potrebno je voditi računa o uštedi kako vode tako i novca.